033 - 785 04 68
info@accordeonverenigingamersfoort.nl

Privacy Policy

Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. A.V.A. houdt zicht in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens als wij deze nodig hebben;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als A.V.A. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. 

Verwerking van persoonsgegevens van leden en ouders van jeugdleden

Persoonsgegevens van leden (en het telefoonnummer en/of e-mailadres van ouders van jeugdleden) worden door A.V.A. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de vereniging, concerten, activiteiten, informatie via de nieuwsbrief
 • Versturen van kaarten en aanvragen jubilea
 • Verrekening van subsidie met de muziekschool

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kan A.V.A. de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Gegevens lespakket muziekschool (indien van toepassing)

Jouw persoonsgegevens worden door A.V.A. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor 1 jaar ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief in verband met concerten en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.