Bezoek ook: Afbeelding van een gesloten slotjeLedensite
29 november 2022
Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.) | Accordeon spelen voor jong en oud
Contact
Accordeon Vereniging Amersfoort: een kei van een vereniging!
 
 
 
 
 
Vereniging Privacy Policy 10 juni 2018
Accordeon Vereniging Amersfoort (A.V.A.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. A.V.A. houdt zicht in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als A.V.A. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Klik hier voor alle contactgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van leden en ouders van jeugdleden
Persoonsgegevens van leden (en het telefoonnummer en/of e-mailadres van ouders van jeugdleden) worden door A.V.A. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de vereniging, concerten, activiteiten, etc. via de nieuwsbrief
 • Versturen van verjaardagskaart en aanvragen jubilea
 • Verrekening van subsidie met de muziekschool

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstellingen kan A.V.A. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Gegevens lespakket muziekschool (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door A.V.A. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna voor 1 jaar te behoeve van het versturen van de nieuwsbrief in verband met concerten en daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor maximaal 7 jaar.